Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Kåseri  >  9. Personlig minne

9. Personlig minne


Oppvarming:
 • Les eller lytt til kåseriet «Den store barnehageløgnen» av Jathushiga Bridget Rajah.
  Media
 • Kva for sjangertrekk la de spesielt merke til i kåseriet?
 • Spel av kåseriet på nytt og legg særleg merke til detaljane. Fyll ut den høgre kolonnen i tabellen nedanfor:

Kva blir skildra? Nemn eksempel på detaljar som blir nemnde:

Barnehagen: _____________________________________
Praterunden: _____________________________________
Middagstid: ______________________________________
Løgna: __________________________________________
Jathushiga: ______________________________________
 
Mål med aktiviteten: Du skal kunne skape detaljerte skildringar med utgangspunkt i eigen fantasi og eigne opplevingar.


Skriv deltaljerte skildringar.

Runde 1: Fortel om ei hending
 • Gå saman i grupper.
 • Legg ein bunke med ordkort på midten av bordet.
 • Bli einige om kven som skal starte.
 • Trekk eit ordkort og vel eitt av orda til å fortelje om eit barndomsminne eller ei oppdikta hending frå barndommen.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Snu timeglaset og fortel om hendinga. Legg vekt på å nemne detaljar når du fortel. Beskriv både smakar, lukter, lydar og fasongar.
  Timeglas: Klikk for å snu
 • Når tida er ute, skal dei andre på gruppa seie kva for detaljar som fengde dei mest.
 • Turen går vidare til den neste på gruppa, som trekkjer eit nytt ordkort og gjer det same som den første på gruppa. Slik held de fram til alle på gruppa har fortalt om ei hending.
  Kort: Klikk for å trekkje

Runde 2: Lag ein disposisjon for eit kåseri
 • Trekk eit ordkort.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Vel eitt av orda på kortet og skriv ned alle tankane som ordet gir dykk, på eit blankt A4-ark. Er det nokon av dykk som kan knyte barndomsminne til ordet?
 • Planlegg eit kåseri der ordet på ordkortet blir brukt som tittel på kåseriet. Tenk dykk at de skal halde kåseriet for resten av klassen.
 • Del dykk i to par. Kvart par lagar ein disposisjon for kåseriet på eit A4-ark:
  • Skriv ned deltema i den rekkjefølgja som de meiner er mest fornuftig.
  • Skriv ned gode poeng eller formuleringar til kvart deltema.
 • Legg fram disposisjonen for resten av gruppa og diskuter:
  • Kva for poeng meiner de bør behaldast?
  • Kva for poeng meiner de kan droppast?
  • Finst det poeng som kan leggjast til?
  • I kva for rekkjefølgje meiner de at poenga bør presenterast?