Du er her: Hovudsida  >  KOPIORIGINALAR  >  Drama  >  4. Scenebilete

4. Scenebilete


Oppvarming:

I audiens hos Hitler

Klikk for større bilete
– Jeg er Quisling!
– Og navnet?

Ragnvald Blix

 • Skriv ei scenetilvising med utgangspunkt i teikninga. Ta med opplysningar om kvar scena utspeler seg, kven som er med, korleis dei ulike personane står oppstilte, korleis dei er kledde, osv.
 • På kva måtar kan teikningar vere nyttige når de planlegg eit skodespel? Kor viktig er det at teikningane er pene?

 
Mål med aktiviteten: De skal teikne skisser av scener i eit skodespel for å få fram korleis plassering av skodespelarar, rekvisittar og kulisser kan formidle og forsterke ein bodskap.


Runde 1: Lag skisser til scener i eit skodespel
 • Gå saman i par.
 • Finn fram A4-ark og skrivesaker.
 • Trekk eit situasjonskort. Skriv teksten på situasjonskortet nedst på eit A4-ark.
  Kort: Klikk for å trekkje
 • Diskuter korleis situasjonen som er skildra på situasjonskortet, kan overførast til ei scene.
 • Teikn to situasjonsbilete med utgangspunkt i det same situasjonskortet. Lag éi teikning kvar, men bli einige om kven som skal teikne kva:
  • Dei to teikningane skal illustrere ulike hendingar i den same handlinga:
   • Nokre element skal vere like på dei to teikningane (f.eks. kulisser).
   • Andre element skal vere ulike (f.eks. plasseringa og kroppsspråket til skodespelarane).
  • Begge teikningane skal vise eit totalbilete av scena (ikkje nærbilete).
  • Bruk berre den øvste delen av arket til å teikne. Den nedste delen held de av til tekst.
 • Skriv scenetilvisingar i ein parentes under teikninga. Beskriv eventuelle detaljar som er viktige. Beskrivingane kan for eksempel gjelde
  • kulisser
  • rekvisittar
  • kostyme
  • bruken av lyd og lys
  • plasseringa til skodespelarane på scena
 • Skriv ei replikkveksling mellom to eller fleire av figurane på teikninga. Skriv replikkvekslinga slik at namnet på rollefiguren som seier replikken, er plassert til venstre for sjølve replikken.
 • Trekk eit nytt situasjonskort og teikn nye scenebilete.
  Kort: Klikk for å trekkje
  Gjennomfør aktiviteten tre gonger.

Runde 2: Diskuter scenebileta
 • Set dykk saman med eit anna par.
 • Presenter først dei to teikningane som de er mest fornøgde med. Forklar for det andre paret korleis teikningane passar saman med situasjonen som var skildra på situasjonskortet.
 • Skift roller. La det andre paret få presentere to av sine teikningar.
 • Hald fram med å presentere teikningar for kvarandre til alle teikningane er gjennomgått.
 • Vel ut dei to teikningane som passar best for ein presentasjon for resten av klassen. Bruk desse kjenneteikna når de vel ut dei to teikningane:
  • Det må vere mogeleg å forstå kva teikninga føresteller.
  • Det må vere ein tydeleg samanheng mellom teikninga og situasjonen frå situasjonskortet.
 • Teikningane bør kunne gi andre elevar gode idear når det gjeld scenebruk og bruk av kulisser eller rekvisittar.